Domain@tCost
23 May 2024  

HOME
 
FAQs

1. ชื่อโดเมนคืออะไร?
2. ชื่อโดเมนทำงานอย่างไร?
3. ชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วย .com และ .net หรือ .net และ .net.th แตกต่างกันอย่างไร?
4. ชื่อโดเมนตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กแตกต่างกันหรือไม่?
5. สามารถจดชื่อโดเมนได้ที่ไหนบ้าง?
6. ผู้จดจะได้สิทธิ์เป็นเจ้าของชื่อโดเมนที่จดไว้ตลอดไปหรือไม่?
7. หากจดชื่อโดเมนไปแล้ว หากภายหลังต้องการเปลี่ยนเป็นชื่ออื่น จะทำได้หรือไม่?
8. ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร?
9. มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกหรือไม่ เช่น ค่า setup ระบบ? หรือค่าบริการรายเดือน?
10. มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บเว็บไซต์ให้ด้วยหรือไม่?
11. มีส่วนลดให้หรือไม่?
12. การจดแบบหลายปีมีข้อดีอย่างไร?
13. ทำไมค่าบริการจึงถูกกว่า Network Solutions หรือผู้ให้บริการรายอื่นที่เก็บค่าบริการปีละ $35?
14. ชื่อโดเมนที่จดกับ DomainAtCost.com แตกต่างจาก Network Solutions หรือไม่?
15. จะต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง?
16. ทำอย่างไรจึงจะตรวจสอบได้ว่าชื่อโดเมนที่จดเป็นของท่าน?
17. จะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการจดชื่อโดเมนกับ DomainAtCost.com?
18. จะจดชื่อโดเมนได้อย่างไร?
19. หากว่ามีการจดชื่อโดเมนชื่อเดียวกันเข้ามา ใครจะได้สิทธ์ในชื่อนั้น?
20. เรามีเงื่อนไขในการให้บริการอย่างไร?
21. จะย้ายชื่อโดเมนที่จดกับที่อื่นมาที่ DomainAtCost ได้หรือไม่?
22. จะย้ายชื่อโดเมนที่จดกับเราไปที่อื่นได้หรือไม่?
23. จะแก้ไขข้อมูลชื่อโดเมนได้อย่างไร?
24. การชำระค่าบริการสามารถทำได้อย่างไร?
25. จะต้องใช้เวลานานเท่าไรกว่าที่จะสามารถใช้งานชื่อโดเมนได้?
26. การต่อสัญญาทำได้อย่างไร?
27. จะเกิดอะไรขึ้นหากต่ออายุสัญญาไม่ทัน?
28. ถ้าชื่อโดเมนหมดอายุแล้ว อยากจดขึ้นใหม่ต้องทำอย่างไร?
29. ต้องการ Free Email ที่ให้ @yourdomain.com?
30. set MX record ของ Free Email ที่ให้ @yourdomain.com ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?
31. ถ้าแก้ไขข้อมูลชื่อโดเมนServer ไปที่อื่นแล้ว จะยังใช้งาน MX record ได้หรือไม่?


1. ชื่อโดเมนคืออะไร?   TOP
"ชื่อโดเมน" หรือ "Domain Name" คือชื่อที่ใช้ในการอ้างอิงเพื่อความสะดวกในการเรียกดูเว็บไซต์ต่างๆ ที่อยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น thaicompany.net, dname.info ฯลฯ โดยในปัจจุบันมีชื่อโดเมนมากถึงกว่า 30 ล้านชื่อที่ถูกจดทะเบียนไปแล้วจากทั่วโลก และยังคงมีการจดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (เฉพาะในปี 2543 ที่ผ่านมามีชื่อโดเมนถูกจดไปประมาณ 20 ล้านชื่อ โดยปัจจุบันในแต่ละเดือน มีชื่อโดเมนถูกจดขึ้นเพื่อใช้งานเดือนละกว่า 3 แสนชื่อ) นอกจากนี้ชื่อโดเมนยังได้รับการยอมรับว่าสามารถนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์ต่างๆ ด้วย โดยชื่อโดเมนจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ
- ส่วนของชื่อ (Prefix) ซึ่งอาจเป็นชื่อของบุคคล นิติบุคคล องค์กร เครื่องหมายการค้า หรืออื่นๆ ที่ต้องการจะสื่อให้เป็นตัวแทนของเว็บไซต์นั้นๆ เช่น Yahoo, Sanook ฯลฯ
- ส่วนของนามสกุล หรือลักษณะการประกอบการของเว็บไซต์นั้นๆ (Suffix) เช่น .com, .net ฯลฯ (คล้ายๆ กับคำแสดงนิติฐานะของนิติบุคคล เช่น บริษัทจำกัด กระทรวง สมาคม องค์การ ฯลฯ กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 3) เนื่องจากชื่อโดเมนจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการชี้ไปยังเว็บไซต์ ดังนั้นจึงไม่สามารถตั้งชื่อซ้ำกันได้ (ThaiCompany.net และ ThaiCompany.com ถือว่าเป็นคนละชื่อกัน เนื่องจากจดอยู่ภายใต้ลักษณะการประกอบการที่ต่างกัน แม้ว่าในทางปฏิบัติอาจประกอบการในลักษณะเดียวกัน เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายเฉพาะทางใดๆ ควบคุมโดยตรง ดังนั้นหากเกิดปัญหาข้อพิพาทจากการจดหรือใช้งานชื่อโดเมนขึ้น ก็จำเป็นต้องอาศัยอ้างอิงจากตัวบทกฎหมายที่มีอยู่เดิม เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฯลฯ หรืออาศัยการฟ้องร้องผ่านทางอนุญาโตตุลาการที่ ICANN ซึ่งเป็นองค์กรดูแลให้การรับรอง

2. ชื่อโดเมนทำงานอย่างไร?  TOP
ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จะใช้กลุ่มตัวเลข 4 กลุ่มที่คั่นด้วยจุด (ตัวเลขในแต่ละกลุ่มจะมีค่าได้ตั้งแต่ 0-255) เช่น 202.56.159.208 หรือที่รู้จักกันในชื่อของ IP Address ในการระบุตำแหน่งของเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อให้รู้ว่าอยู่บนเครื่องใดและอยู่ในเครือข่ายใด แต่เนื่องจาก IP Address อยู่ในรูปของตัวเลขซึ่งยากแก่การจดจำดังนั้นจึงเป็นการสะดวกกว่าที่จะใช้ชื่อหรือกลุ่มของตัวอักษร ซึ่งก็คือชื่อโดเมนในการอ้างอิงแทน โดยจะอาศัย DNS Server มาช่วยจับคู่ IP Address และชื่อโดเมนเข้าด้วยกัน ดังนั้นเมื่อมีผู้ต้องการที่จะเรียกดูเว็บไซต์ของท่าน ไม่ว่าจะทราบ IP Address หรือชื่อโดเมนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ผิดพลาด

3. ชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วย .com และ .net หรือ .net และ .net.th แตกต่างกันอย่างไร?  TOP
ระบบชื่อโดเมนจะมีการจัดแบ่งออกเป็นหลายระดับ (Level) โดยเริ่มตั้งแต่ TOP Level Domain (TLD) ซึ่งประกอบด้วย
- Generic Domain (gTLD) ซึ่งได้แก่ชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วย .com (Commercial), .net (Networking), .org (Non-Commercial Organization), .edu (Education), .gov (Government), .int (International), .mil (Military), .info (Information), .biz (Business) และอื่นๆ
- Country Code Domain (ccTLD) ซึ่งเป็นชื่อโดเมนที่กันไว้สำหรับการใช้งานของประเทศต่างๆ โดยถือตามมาตรฐาน ISO-3166-1 (ตัวย่อ 2 ตัวอักษร) เช่น .th (ประเทศไทย), .us (สหรัฐอเมริกา), .uk (อังกฤษ), .cn (จีน) และอื่นๆ
ดังนั้น .com และ .net จึงถือได้ว่าเป็นชื่อโดเมนที่อยู่ในระดับเดียวกัน แต่จะต่างกันที่ลักษณะการใช้งาน กล่าวคือ .com มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กับเว็บไซต์ที่ประกอบการเชิงพาณิชย์ เช่น การขายสินค้าหรือให้บริการ ในขณะที่ .net จะเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการทางด้านอินเตอร์เน็ต เช่น การเชื่อมต่อหรือการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย ส่วน .net.th จะถือเป็นชื่อโดเมนในระดับ Secondary Level Domain (SLD) ที่แยกมาจากTOP Level Domain (TLD) หรือ .th อีกต่อหนึ่ง เพื่อขยายการใช้งานชื่อโดเมนของแต่ละประเทศ ซึ่งจะหมายถึงเว็บไซต์ที่ให้บริการทางด้านอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย อนึ่ง การแบ่ง Level ของชื่อโดเมนสามารถแบ่งย่อยลงมาได้เรื่อยๆ ตามหลักการของ DNS (Domain Name System)

4. ชื่อโดเมนตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กแตกต่างกันหรือไม่?  TOP
ไม่แตกต่างกัน ระบบอินเตอร์เน็ตจะรับรู้ตัวอักษรเป็นตัวเล็กทั้งหมด เช่น ThaiCompany.net และ thaicompany.net ถือว่าเป็นชื่อเดียวกัน อย่างไรก็ตามสำหรับชื่อโดเมนในกลุ่มที่ได้รับการรับรองจาก ICANN ในปัจจุบัน จะอนุญาตให้ใช้เพียงตัวอักษร (a-z), ตัวเลข (0-9) และเครื่องหมาย "-" เป็นส่วนประกอบเท่านั้น เช่น 12-monkey.com ทั้งนี้เครื่องหมาย "-" ไม่สามารถเขียนติดกันหรือใช้เป็นตัวขึ้นต้นหรือลงท้ายชื่อโดเมนได้ เช่น x--x.com หรือ -x-.com เป็นต้น

5. สามารถจดชื่อโดเมนได้ที่ไหนบ้าง?  TOP
ท่านสามารถที่จะจดชื่อโดเมนกับผู้ให้บริการรับจดรายใดก็ได้ทั่วโลก ทั้งนี้การจะจดอย่างไรจะขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งาน เช่น หากต้องการให้เว็บไซต์มีภาพลักษณ์ที่เป็นสากล ก็ควรจดในลักษณะ .com, .net, .org, .biz หรือ .info แต่หากว่าต้องการสื่อว่าเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการในประเทศไทย ก็ควรจดเป็น .co.th, .net.th, .or.th หรืออื่นๆ ซึ่งกรณีนี้จะต้องทำการจดกับ THNIC ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลการจดชื่อโดเมนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้น นอกจากนี้ชื่อโดเมนของบางประเทศ เช่น .at (Austria), .cc (Cocos Islands), .to (Tonga), .tv (Tuvalu) และอื่นๆ ก็เป็นที่นิยมเนื่องจากสามารถใช้สื่อความหมายเฉพาะอย่างได้ แต่เนื่องจากเป็นของประเทศ ดังนั้นการจดก็จะต้องขึ้นกับเงื่อนไขที่กำหนดโดยหน่วยงานที่ได้รับสิทธิในการดูแลฐานข้อมูลชื่อโดเมน (Registry) ของประเทศนั้นๆ หากสนใจท่านสามารถตรวจดูรายชื่อของ ccTLD Registry จากฐานข้อมูลของ IANA ได้ ที่นี่

6. ผู้จดจะได้สิทธิ์เป็นเจ้าของชื่อโดเมนที่จดไว้ตลอดไปหรือไม่?  TOP
เนื่องจากชื่อโดเมนถือเป็นทรัพยากรที่มีจำกัด ดังนั้นกรรมสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของจะคงอยู่ตราบเท่าระยะเวลาของสัญญาที่ทำไว้กับผู้ให้บริการรับจดแต่ละราย โดยสามารถทำการต่ออายุสัญญาเป็นครั้งๆ ไป (สิทธิความเป็นเจ้าของชื่อโดเมนจะเป็นของท่าน โดยข้อมูลทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้จะถูกเก็บอยู่ในระบบฐานข้อมูล WHOIS ของ Registry แต่ละราย (ชื่อโดเมนแต่ละกลุ่มจะอยู่ภายใต้การดูแลของ Registry ที่ได้รับการรับรองจาก ICANN เช่น ชื่อโดเมนในกลุ่ม .com, .net และ .org จะอยู่ภายใต้การรดูแลของ VeriSign GRS ในขณะที่ .info จะดูแลโดย Aflilias ส่วน .biz จะอยู่ภายใต้การดูแลของ NeuLevel เป็นต้น)

7. หากจดชื่อโดเมนไปแล้ว หากภายหลังต้องการเปลี่ยนเป็นชื่ออื่น จะทำได้หรือไม่?  TOP
ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากหากชื่อโดเมนได้รับการบันทึกลงระบบฐานข้อมูลแล้ว ระบบจะทำการหักค่าใช้จ่ายให้กับ Registry และ Registrar (ผู้ดูแลระบบการจดทะเบียน) ทันที หากต้องการเปลี่ยนจะต้องจดเป็นชื่อใหม่เท่านั้น

8. ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร?  TOP
ท่านสามารถที่จะเริ่มต้นได้ที่ราคาเพียง 600 บาท สำหรับการจดเป็น .com .net .org .info หรือ .biz (ราคาที่ระบุยังไม่รวม VAT 7%)

9. มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกหรือไม่ เช่น ค่า setup ระบบ? หรือค่าบริการรายเดือน?  TOP
ราคาค่าบริการที่แจ้งไว้ จะครอบคลุมบริการจดทะเบียนและรักษาชื่อโดเมน (รวมทั้งบริการ NetRedirection) โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มอีก

10. มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บเว็บไซต์ให้ด้วยหรือไม่?  TOP
ค่าบริการในส่วนของการจดทะเบียนชื่อโดเมนจะครอบคลุมเฉพาะส่วนของชื่อโดเมนเท่านั้น ไม่รวมถึงบริการเช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์หรืออีเมล์

11. มีส่วนลดให้หรือไม่?  TOP
เนื่องจากต้นทุนที่สูงขึ้นมาก ราคาค่าจดชื่อโดเมนแต่ละปีจะเท่ากัน ไม่มีส่วนลดค่าบริการเมื่อจดหรือต่ออายุระยะยาวแล้วครับ

12. การจดแบบหลายปีมีข้อดีอย่างไร?  TOP
ในการจดชื่อโดเมน ระยะเวลาของสัญญาจะขึ้นกับดุลยพินิจและความพร้อมของท่าน สำหรับการจดแบบหลายปี (ท่านสามารถเลือกจดได้ตั้งแต่ 1-10 ปี) เนื่องจากแนวโน้มราคาค่าจดชื่อโดเมนในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีแนวโน้มสูงขึ้นตลอด การจดระยะยาวเป็นการรองรับความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของราคาค่าบริการและอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินในอนาคต เนื่องจากค่าบริการของท่านจะถูกจ่ายครั้งเดียวในตอนเริ่มต้นด้วยอัตราค่าบริการในขณะนั้น ดังนั้นจึงเหมือนกับว่าในปีต่อๆ ไปท่านก็ยังคงสามารถจ่ายค่าบริการด้วยอัตราเดิมแม้ว่าค่าบริการจะปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้นการจดชื่อโดเมนแบบหลายปีก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ไม่น่าจะมองข้าม เพราะนอกจากจะช่วยท่านประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วยังช่วยให้ท่านไม่ต้องเสียเวลาในการต่ออายุสัญญาทุกๆ ปีอีกด้วย (หากท่านจดชื่อโดเมนกับเราไม่ว่าจะกี่ปีก็ตาม อายุสัญญาของชื่อโดเมนของท่านก็จะเป็นไปตามนั้น จะไม่มีการนำเงินมาหมุนใช้ก่อนแล้วนำไปจดใหม่เป็นรายปีในภายหลัง ท่านสามารถตรวจสอบระยะเวลาสัญญาของชื่อโดเมนของท่านได้ผ่านทางระบบ WHOIS)

13. ทำไมค่าบริการจึงถูกกว่า Network Solutions หรือผู้ให้บริการรายอื่นที่เก็บค่าบริการปีละ $35?  TOP
1.) ฐานลูกค้าส่วนใหญ่ของ Network Solutions และผู้ให้บริการรายอื่นๆ ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีค่าครองชีพสูงกว่าไทยมาก ดังนั้นค่าบริการ $35 สำหรับชาวอเมริกันจึงไม่ถือว่าสูง และจากการที่ Network Solutions เป็นผู้ให้บริการที่ผูกขาดการให้บริการมาแต่เดิม จึงมีฐานลูกค้าจำนวนมากและมีชื่อเสียงดีอยู่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องปรับลดราคาลงมาเพื่อขยายฐานลูกค้าในประเทศไทย เพราะจะกระทบกับรายได้จากฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่ทั่วโลก
2.) ผลจากการเปิดเสรีการให้บริการจดชื่อโดเมนเมื่อปลายปี 2542 ทำให้เกิดการแข่งขัน ราคาที่ลดลงส่วนหนึ่งเป็นผลเนื่องมาจากกลไกการปรับตัวของตลาด
3.) เรามีระบบจดทะเบียนที่เชื่อมต่อโดยตรงกับ Accredited Registrar ที่ได้รับการรับรองจาก ICANN ซึ่งเราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบการจดทะเบียน ตลอดจนการให้บริการหลังการขายกับลูกค้าเอง (ไม่ได้ให้บริการในลักษณะของนายหน้าแนะนำบริการ ที่จะได้รับส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์ค่าจดทะเบียนจาก Registrar ในต่างประเทศ ที่หากมีปัญหาลูกค้าต้องติดต่อกับทางต่างประเทศเอง) จึงได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ต่ำกว่าผู้ให้บริการในต่างประเทศ ในขณะที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เป็นคนไทยได้มากกว่า ทั้งในเรื่องของภาษาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อ และเนื่องจากฐานลูกค้าส่วนใหญ่ของเราเป็นคนไทย ระดับราคาที่คนไทยรับได้จึงถือเป็นนโยบายหลักของเรา

14. ชื่อโดเมนที่จดกับ DomainAtCost.com แตกต่างจาก Network Solutions หรือไม่?  TOP
ไม่แตกต่างกัน เพราะเป็นการจดผ่าน Accredited Registrar ที่ได้รับการรับรองจาก ICANN เหมือนกัน ซึ่งข้อมูลต่างๆ ของท่านจะถูกบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล WHOIS เช่นเดียวกัน

15. จะต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง?  TOP
สำหรับการจดชื่อโดเมน .com, .net, .org, .biz หรือ .info ท่านไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานใดๆ เพิ่มเติม อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ชื่อที่ท่านต้องการจดเป็นชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจถึงสิทธิ์ในการใช้งานชื่อดังกล่าวก่อนส่งหลักฐานการชำระค่าบริการเข้ามาที่เรา

16. ทำอย่างไรจึงจะตรวจสอบได้ว่าชื่อโดเมนที่จดเป็นของท่าน?  TOP
หลังจากชื่อโดเมนได้รับการ update ลงในระบบ WHOIS แล้ว (โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 24-36 ชั่วโมงหลังจากชื่อโดเมนได้รับการจดทะเบียน) ท่านสามารถตรวจสอบได้ในส่วนของ Registrant และ Administrative Contact ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงข้อมูลของเจ้าของและผู้ดูแลชื่อโดเมน ซึ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ของชื่อโดเมน การตรวจสอบข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล WHOIS เป็นวิธีมาตรฐานที่ผู้ให้บริการทั่วโลกใช้ในการยืนยัน ซึ่งแน่นอนและเชื่อถือได้มากที่สุด สำหรับหลักฐานที่รับรองการใช้บริการของเรา คือใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะถูกจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ภายใน 3-7 วันหลังจากที่ชื่อโดเมนได้รับการจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย ในกรณีที่ท่านจดในนามบริษัทเราจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน แต่หากจดในนามบุคคลและต้องการให้เราจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน กรุณาระบุไว้ในหลักฐานการชำระค่าบริการที่ส่งมาให้เรา (ควรตรวจสอบให้มั่นใจว่าที่อยู่ที่แจ้งไว้จะมีผู้รับแน่นอน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการตีกลับ)

17. จะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการจดชื่อโดเมนกับ DomainAtCost.com?  TOP
1.) ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจดตามข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน และท่านสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวท่านเองผ่านระบบอัตโนมัติ
2.) ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลชื่อโดเมนของท่านที่จดไว้กับเราผ่านทางระบบ WHOIS ของผู้ให้บริการรายอื่นที่ท่านมั่นใจได้ทุกรายทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น Network Solutions, checkdomain, whois.net และอื่นๆ
3.) เราเป็นบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย และมีประสบการณ์ในการให้บริการที่ท่านสามารถวางใจได้
4.) เราเสนอบริการในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ตั้งแต่การชำระค่าบริการ จนถึงการติดต่อสอบถามและแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งทางอีเมล์และทางโทรศัพท์
5.) เราจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นหลักฐานการใช้บริการให้ท่าน หลังการจดทะเบียนเสร็จสิ้นลง
6.) เราคิดค่าบริการเป็นเงินบาท จึงลดความเสี่ยงให้ท่านจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินในตลาดโลก
7.) ท่านสามารถจดชื่อโดเมนแล้วใช้บริการ NetRedirection ซึ่งจะทำให้สามารถเรียกไปยังเว็บไซต์ของท่านที่ท่านมีอยู่แล้ว (แม้ว่าจะใช้บริการพื้นที่ฟรี) ผ่านทางชื่อโดเมนที่ท่านจดใหม่ โดยบริการนี้จะเป็นบริการฟรีสำหรับลูกค้าของเราเท่านั้น
8.) ท่านสามารถเปิดบริการและแก้ไข Redirection URL ของท่านได้ด้วยตนเอง โดยจะสามารถใช้งานได้ทันที ซึ่งนอกจากจะสามารถระบุไฟล์ปลายทางผ่านทางชื่อโดเมนของท่านแล้ว ยังสามารถใส่ Title, Keyword และ Description ได้เองด้วย

18. จะจดชื่อโดเมนได้อย่างไร?  TOP
ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของเรา หรือจะส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อความครบถ้วน (โดยต้องกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด) แล้วส่งให้เราผ่านทาง Fax ที่หมายเลข 0-2950-8400 หรือ Scan แล้วแนบมาทางอีเมล์ (ในกรณีที่ข้อมูลการลงทะเบียนของท่านถูกกรอกเป็นภาษาไทย ทางเราจะเป็นผู้แก้ไขให้เป็นภาษาอังกฤษน ซึ่งท่านจำเป็นต้องเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดในภายหลัง)

19. หากว่ามีการจดชื่อโดเมนชื่อเดียวกันเข้ามา ใครจะได้สิทธ์ในชื่อนั้น?   TOP
เนื่องจากการลงทะเบียนจดชื่อโดเมนไม่ใช่การจอง แต่จะถือตามหลัก First-Come, First-Served โดยผู้ที่ได้ส่งเอกสารชำระค่าบริการเข้ามาที่เราก่อนจะได้รับสิทธิในการเป็นเจ้าของชื่อโดเมน แม้ว่าจะโอนชำระค่าบริการเข้ามาที่บัญชีของเราช้ากว่าก็ตาม

20. เรามีเงื่อนไขในการให้บริการอย่างไร?   TOP
ท่านสามารถเลือกจดชื่อโดเมนกับเราได้ทุกชื่อ โดยกรุณาตรวจสอบให้มั่นใจก่อนว่าชื่อที่ท่านต้องการจดเพื่อนำมาใช้งานนั้น จะไม่เป็นการกีดกันหรือละเมิดสิทธิในการแสวงประโยชน์ทางกฎหมายของผู้อื่น นอกจากนี้ในส่วนของบริการ NetRedirection ที่เราเปิดให้ท่านสามารถใช้บริการได้ฟรีนั้น ท่านก็จำเป็นต้องดูแลเนื้อหาในเว็บไซต์ที่ท่านทำการชี้ไปด้วยเช่นกัน เนื่องจากเราไม่สามารถทำการตรวจสอบการใช้งานดังกล่าวได้ รวมทั้งขอสงวนสิทธิในการไม่ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาใดๆ อันเกิดจากการใช้บริการของท่านในทุกกรณี

21. จะย้ายชื่อโดเมนที่จดกับที่อื่นมาที่ DomainAtCost ได้หรือไม่?   TOP
หากท่านมีชื่อโดเมนอยู่แล้วแต่จดทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการรายอื่น ท่านสามารถย้ายมาใช้บริการของเราได้ หากชื่อโดเมนของท่านได้รับการจดหรือย้ายมาแล้วไม่ต่ำกว่า 60 วันและไม่ติดปัญหาเรื่องการค้างชำระค่าบริการ ท่านสามารถแจ้งโอนย้ายมาได้ทันที (ระเบียบข้อบังคับของ ICANN กำหนดระยะเวลา 60 วัน ในการเผยแพร่ชื่อโดเมนที่จดใหม่ออกสู่สาธารณะ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายอื่นสามารถตรวจสอบการจดชื่อโดเมนที่อาจไปละเมิดสิทธิหรือเครื่องหมายการค้าของตน) โดยหลังจากชื่อโดเมนได้รับการย้ายมาแล้ว อายุสัญญาของชื่อโดเมนของท่านจะได้รับการต่ออายุไปอีก 1 ปี เช่น หากท่านจดชื่อโดเมนไว้เป็นเวลา 1 ปีกับ Network Solutions ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2544 (หมดอายุวันที่ 1 มกราคม 2545) จากนั้นก็ย้ายชื่อโดเมนมาที่เราในวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 ชื่อโดเมนของท่านก็จะหมดอายุในวันที่ 1 มกราคม 2546 (1 ปี นับจากวันหมดอายุเดิม) ทั้งนี้หากต้องการย้ายมาโดยต่ออายุมากกว่า 1 ปีก็สามารถทำได้ กรุณาอ่านรายละเอียดได้ที่เมนู ย้ายโดเมนเนมจากที่อื่น

22. จะย้ายชื่อโดเมนที่จดกับเราไปที่อื่นได้หรือไม่?   TOP
ท่านสามารถทำได้ โดยไม่ต้องชำระค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการย้ายออกแต่อย่างใด

23. จะแก้ไขข้อมูลชื่อโดเมนได้อย่างไร?   TOP
หากว่าท่านได้ลงทะเบียนไว้แต่ยังไม่ได้ส่งเอกสารชำระเงินเข้ามาที่เรา การแก้ไขข้อมูลใดๆ ที่ได้ลงทะเบียนไว้สามารถทำได้โดยการลงทะเบียนเข้ามาใหม่ เราจะถือตามข้อมูลการลงทะเบียนครั้งล่าสุดในการจดชื่อโดเมน แต่หากว่าชื่อโดเมนที่ต้องการแก้ไขได้รับการจดจากเราไปแล้ว (จะมีอีเมล์แจ้งไปที่อีเมล์ของผู้ดูแลชื่อโดเมนที่ระบุไว้ในข้อมูลการลงทะเบียน หลังขั้นตอนการจดเสร็จสมบูรณ์) ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยการเข้ามาแก้ไขที่ส่วนของเมนู "แก้ไขข้อมูลชื่อโดเมน" ซึ่งในขั้นตอนนี้ท่านจำเป็นต้องป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้อง โดยหากป้อนรหัสผ่านผิดต่อเนื่องกันเกิน 4 ครั้งจะทำให้ไม่สามารถเข้ามาแก้ไขด้วยตนเองได้อีกต่อไป จนกว่าจะติดต่อทีมงานของเราให้ทำการเปิดรหัสให้อีกครั้ง

24. การชำระค่าบริการสามารถทำได้อย่างไร?  TOP
กรุณาอ่านรายละเอียดที่เมนู การชำระค่าบริการ

25. จะต้องใช้เวลานานเท่าไรกว่าที่จะสามารถใช้งานชื่อโดเมนได้?  TOP
หลังจากเงินที่ท่านชำระได้รับการโอนเข้าบัญชี ทางเราจะทำการลงทะเบียนให้ทันที (หรืออย่างช้าไม่เกินครึ่งวันทำการ) โดยชื่อโดเมนที่จดใหม่ของท่านจะถูกจองไว้ (ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้อื่นจะไม่สามารถทำการจดชื่อซ้ำได้อีก) ซึ่งหลังจากท่านได้รับ Email ตอบกลับก็จะสามารถตรวจสอบได้ทันทีผ่านทางระบบตรวจสอบชื่อโดเมนที่ยังว่างอยู่ (Domain Availability Search) ของผู้ให้บริการรายใดก็ได้ (หากตรวจสอบจากระบบ WHOIS จะยังไม่พบเนื่องจากข้อมูลยังไม่ได้รับการ Update) และหลังจากผ่านขั้นตอนการบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 36 ชั่วโมง) ท่านก็จะสามารถตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนผ่านทางระบบ "WHOIS" ได้ทั่วโลก

26. การต่อสัญญาทำได้อย่างไร?  TOP
ท่านสามารถทำการต่ออายุชื่อโดเมนเมื่อใดก็ได้ก่อนที่จะถึงกำหนดหมดอายุสัญญา อย่างไรก็ดีทางเราจะส่งอีเมล์แจ้งเตือนล่วงหน้า ไปยังผู้ดูแลชื่อโดเมนของท่านก่อนวันหมดอายุเป็นจำนวน 3 ครั้ง (ก่อนวันหมดอายุ 2 เดือน, 1 เดือน และ 2 สัปดาห์) ทั้งนี้ท่านจะต้องส่งหลักฐานการชำระค่าบริการมาที่เราก่อนที่ชื่อโดเมนของท่านจะหมดอายุ (ควรเผื่อระยะเวลาดำเนินการอย่างน้อย 1 สัปดาห์) ซึ่งท่านสามารถเลือกต่ออายุได้ตั้งแต่ 1-10 ปี ต่อครั้ง (ยอดรวมในแต่ละครั้งต้องไม่เกิน 10 ปีนับจากวันที่ ณ ปัจจุบัน) โดยระบุชื่อโดเมนจำนวนปีที่ต้องการต่ออายุ ยอดเงินที่โอนมาทั้งหมด และอีเมล์หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

27. จะเกิดอะไรขึ้นหากต่ออายุสัญญาไม่ทัน?  TOP
ชื่อโดเมนที่หมดอายุลงแล้วจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป และอาจจะถูกผู้อื่นจดทะเบียนไปได้ ดังนั้นควรต่ออายุโดเมนเนมก่อนหมดอายุครับ

28. ถ้าชื่อโดเมนหมดอายุแล้ว อยากจดขึ้นใหม่ต้องทำอย่างไร?  TOP
ในกรณีที่ชื่อโดเมนของท่านได้หมดอายุลง ท่านสามารถแจ้งเราเพื่อต่ออายุหรือจดโดเมนเนมขึ้นใหม่ได้ (พร้อมส่งหลักฐานการชำระค่าบริการ) โดยเราจะทำการต่อสัญญาให้กับท่านใหม่โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันการจดทะเบียนในช่วงดังกล่าวได้ หากเราไม่สามารถต่ออายุโดเมนของท่านได้ เราจะติดต่อท่านเพื่อโอนค่าบริการคืนภายใน 7 วันทำการ

29. ต้องการ Free Email ที่ให้ @yourdomain.com?  TOP
บริการที่ช่วยให้คุณมี Email ภายใต้ชื่อโดเมนของคุณ "ฟรี" (บริการแบบ Web-Based Email โดยต้องตรวจสอบ Email ผ่านทางหน้าเว็บเพจ จะ มีโฆษณาต่อท้าย Email แต่สามารถแจก Email ให้สมาชิกภายใต้ชื่อโดเมนของคุณได้) แวะไปดูที่..
1. OemMail.com
2. BigMailBox.com

30. set MX record ของ Free Email ที่ให้ @yourdomain.com ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?  TOP
หากชื่อโดเมนนั้นจดกับเรา หลังจากที่ท่านได้รับ code จากผู้ให้บริการ Free Email แล้ว ขอให้แจ้งมาที่เรา เรายินดีบริการ set MX record ให้โดยไม่คิดค่าบริการ

31. ถ้าแก้ไขข้อมูลชื่อโดเมนServer ไปที่อื่นแล้ว จะยังใช้งาน MX record ได้หรือไม่?  TOP
จะไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากบริการนี้เราทำการ setup ให้ทำงานผ่าน server ของเรา หากท่านต้องการใช้งาน ก็จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ดูแลชื่อโดเมนServer ที่ใหม่ทำการ setup ให้ครับ Copyright © 2000-2007 Infonova Co., Ltd. All rights reserved.   

• แก้ไขข้อมูลโดเมนเนม
• ย้ายโดเมนเนมจากที่อื่น
• บริการ NetRedirection
• ค่าบริการจดโดเมนเนม
• การชำระค่าบริการ